Gaml​​​​​​​eby Mekaniska Verkstad VVS AB​​​​​​​

Det familjeägda VVS-företaget


Vi ger kvalitativ VVS-service åt privatpersoner, fastighetsägare, byggföretag, företagare och försäkringsbolag.


Vi har bred kompetens, är ansvarskännande och pålitliga.
Samt vana att arbeta självständigt och lösa problem på plats.

Alla har VVS-certifikat samt certifikat för Säker Vatteninstallation och Heta arbeten.

Vi erbjuder löpande servicearbeten, ombyggnadsarbeten, badrumsrenoveringar, värmepumpsinstallationer, felsökning, reparationer av WC, blandare, radiatorer, åtgärdande av vattenskador, konverteringar av värmesystem, rensning av avlopp, installation av vattenfilter samt övriga förekommande arbeten inom branschen.

Varje montör har egen servicebil med full utrustning för att snabbt kunna serva våra kunder. Flexibilitet gör att vi nästan alltid kan ställa upp i akuta situationer och har i de flesta fall kort inställelsetid under dagtid, måndag till och med fredag.


Vi utför ofta ROT-arbeten åt privatpersoner, och verkar för att ROT-avdraget skall utnyttjas korrekt, och inte användas för att snedvrida konkurrensen på marknaden.
rormokare1rormokare1
rormokare

I Maj 2018 trädde den nya lagstiftningen, dataskyddsförordningen, i kraft.

Även kallad GDPR.

Nedan kan du ta del av hur, och i vilken utsträckning, vi hanterar personuppgifter.


Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av Gamleby Mekaniska Verkstad AB används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter inom företaget sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR).
 
För vilka ändamål behandlas personuppgifter?
De personuppgifter om dig som samlas in i anslutning till ditt nyttjande av våra tjänster kommer att behandlas av Gamleby Mekaniska Verkstad AB, eller deras respektive underbiträden, för följande ändamål.
  1. För att vi ska kunna tillhandahålla de produkter och tjänster du beställt och administrera vårt avtal med dig.

  2. För att vi ska kunna kommunicera med dig vid kontakt via telefon, brev och email.

  3. För att behandla din betalning eller förhindra eller upptäcka bedrägerier.

  4. Laglig grund och berättigade intressen för personuppgiftsbehandlingen

Gamleby Mekaniska Verkstad AB behandlar dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig eller svara på din begäran om kundservice och då vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter. Om Gamleby Mekaniska Verkstad AB skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg.

Säkerhet till skydd för personuppgifter
Gamleby Mekaniska Verkstad AB värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

Begränsningar i utlämnande av personuppgifter
Gamleby Mekaniska Verkstad AB kan anlita externa samarbetspartners och leverantörer att utföra uppgifter för Gamleby Mekaniska Verkstad AB:s räkning, t. ex. för att tillhandahålla IT-tjänster, betalningslösningar eller hjälpa till med marknadsföring, analyser eller statistik. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att Gamleby Mekaniska Verkstad AB:s samarbetspartners, får tillgång till dina personuppgifter. Bolag som hanterar personuppgifter för Gamleby Mekaniska Verkstad AB s räkning undertecknar avtal med Gamleby Mekaniska Verkstad AB för att säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter även hos våra samarbetspartners.
Gamleby Mekaniska Verkstad AB kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

​​​​​​​Gamleby Mekaniska Verkstad AB kommer inte att lämna ut dina personuppgifter i någon annan utsträckning än vad som beskrivs i denna punkt 4.